Kategória: Hírek 1 / 5 oldal

Magyar Régió

Az Északi Katolikus Egyház Európai Egyházmegyéjének főpásztora, Ottar Mikael Myrseth püspök úr (a képen) 2024. május 23-án az egyházmegyén belül önálló, nagy fokú belső önkormányzattal rendelkező régió rangjára emelte magyar missziónkat. 

+Ottar Mykael Myrseth püspök

A Magyar Régióhoz az Északi Katolikus Egyház Magyarországon, a Felvidéken/Szlovákiában és Erdélyben, illetve egész Románia területén élő hívei tartoznak. A régiót a megyéspüspök helyetteseként Kováts Péter általános püspöki helynök vezeti.

Tagjaink és barátaink imáit kérjük, hogy régiónk ókatolikus közössége mindig hitelesen képviselje az Evangélium ügyét.

A magyar régió alapító okirata

Szinódus

Az Északi Katolikus Egyház Skandináv Egyházmegyéjének általános szinódusa (zsinata) magyar ókatolikus közösségünk számára is meghatározó jelentőségű döntést hozott 2024. május 4-én: felvette az egyházmegyébe német és magyar misszióját. A kibővített püspökség az Európai Egyházmegye nevet viseli. (A változás nem érinti a többi misszió – a brit, francia, olasz /kivéve a német misszióhoz tartozó észak-itáliai közösség/, illetve a spanyol – egyházjogi helyzetét.)

Missziónk 2012-es létrejöttétől mostanáig a német-magyar adminisztratúra keretében működött, az egyház része volt, de nem tartozott az egyház magját képező Skandináv Egyházmegyéhez, nem rendelkezett szinódusi képviselettel. A mostani változás jelentős előrelépés számunkra.

Ottar Mikael Myrseth püspök úr a zsinat döntését követően, május 6-án a magyar misszió (Magyarország, Felvidék és Erdély, illetve egész Románia) részére általános püspöki helynökké (a megyéspüspök helyettesévé) nevezte ki Kováts Péter atyát.

Gyerekeknek

2023. szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén adjuk közre Kovács Sándor és Széles Elréd OPR közös könyvét, a gyerekeknek szóló, Isten, te és én című kiadványt.

A könyv az ókatolikus hit lelkiségébe kívánja a kisiskolásokat bezetni, mellőzve a biblikus és hittani tételeket. Egy kisgyermek és egy ókatolikus ciszterci szerzetes barátságát kísérhetjük végig, ahogy tavasztól őszig, egy tisztás közepén, egy nagy tölgyfa alatt beszélgetnek az élet komoly, felnőttes, és kevésbé felnőttes dolgairól.

A kiadvány közvetlenül ide kattintva szabadon letölthető.

Balról jobbra: Kovács Sándor és Széles Elréd OPR

Emeritus püspökünk búcsúztatása

2023. augusztus 20-án, Kaufbeurenben, egyházunk ciszterci rendjének Szent Szeverin Apátságában búcsúztatták el bajor nővéreink és testvéreink a hivatalából leköszönő, egyházalapító püspökünket, Dr. Roald Nikolai Flemestad püspököt.

Roald püspök 1999-től 2023-ig, huszonnégy éven át látta el az Északi Katolikus Egyház vezetői tisztségét. Munkássága alatt nagy figyelmet fordított az európai misszióra, és minden segítséget megadott azok fejlődéséhez.

Nyugalmazása után, utódja, Ottar püspök mellett továbbra is segíti és szolgálja az egyházat, elsősorban a Norvégián kívüli missziók igényeire és további apostoli támogatására koncentrálva. Hálás szívvel gondolunk egyházunk alapító püspökére, és köszönjük mindazt a segítséget, amit a magyar ókatolikus szolgálatért tett! Ad multos annos!

Gyászhír

Jarosław (Jerry) Rafałko atya, amerikai anyaegyházunk, a PNCC Nyugati Egyházmegyéjének püspöke 2023. július 13-án, életének 69. esztendejében visszaadta lelkét teremtőjének. 

Adj, Urunk, örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki!

Új lelkipásztori állomás Győrben

A mai napon, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén közösségünk tagja, Kovács Balázs testvérünk megkezdte ókatolikus akolitusi szolgálatát. Az akolitus liturgikus feladatokat végző, a püspök és a papok munkáját segítő, felavatott egyházi munkatárs.

Balázs testvérünk korábban római katolikus akolitusként működött. Miután csatlakozott az Északi Katolikus Egyházhoz, elöljárónk, Ottar Mikael Myrseth püspök úr engedélyezte számára a szolgálat folytatását. Elsősorban Győrött és környékén tevékenykedik majd.

A fentiek egyúttal azt is jelentik, hogy bővül missziónk, benne a Lerinumi Szent Vince Ókatolikus Lelkészség lelkipásztori állomásainak száma: Budapest, Rozsnyó és Szombathely mellett immáron Győrben is jelen vagyunk (természetesen tovább működtetjük a gyömrői idősmissziót is). Az új állomáson Széles Tamás Elréd OPR és Kováts Péter atyák látják el a papi szolgálatot, Balázs testvérünk pedig világi vezetőként igyekszik szilárd ókatolikus közösséget építeni a városban. Akolitusként ige-istentiszteleteket is tart. A misék és ige-istentiszteletek időpontjáról és helyszínéről az okatolikusok@gmail.com e-mail címen adunk tájékoztatást.

Isten áldását kérjük új akolitusunk személyére, szolgálatára és a győri lelkipásztori állomás működésére!

Őskatolikus mise Budapesten

Milyen volt a szentmise a 2. században? Hogyan hangzanak Jézus arámi nyelvén az utolsó vacsora alapítási igéi? Milyen volt az ősi keresztvetés? Milyen lehetett, amikor a korai keresztények “házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben”? (ApCsel 2,46) Visszatérés a keresztény gyökerekhez, az óegyház egyszerű, testvéri miséjéhez és lelkiségéhez, minden vasárnap 17 órakor, a Mandák-házban (1086 Budapest, Karácsony Sándor utca 31-33.).

Püspökünk

Az ókatolikus Scrantoni Unió Nemzetközi Püspöki Konferenciájának 2023. április 24-i döntése értelmében az Északi Katolikus Egyház német-magyar-felvidéki adminisztratúráját illetően a továbbiakban Ottar Mikael Myrseth atya, az egyház skandináv egyházmegyéjének főpásztora látja el a püspöki feladatokat, aki már át is vette azokat elődjétől. Ezt a szolgálatát a püspöki konferencia által delegált missziós püspökként végzi. A vezetőváltás eddigi elöljárónk, dr. Roald Nikolai Flemestad püspök úr szándékával összhangban történt, aki nemrég töltötte be 80. életévét.

Szívből köszönjük Roald püspökünk lelkiismeretes, elkötelezett szolgálatát, amellyel alapításunk, 2012 óta támogatta a magyar misszió munkáját. Isten áldását kérve rá tartalmas pihenést kívánunk neki szerettei körében (habár teljesen nem vonul még vissza: az egyház brit, francia és olasz misszióit továbbra is ő felügyeli). Az adminisztratúra közössége augusztusban, a bajorországi Kaufbeurenben köszön el Roald püspöktől.

Szeretettel köszöntjük új főpásztorunkat, Ottar püspököt. Isten áldja őt és értünk végzett szolgálatát!

Kápolnaszentelés

Roald Nikolai Flemestad püspök úr május 11. és 15. között látogatást tett felvidéki, rozsnyói közösségünkben, és 13-án, szombaton szentmise keretében megáldotta a helyi ókatolikus kápolnát.

Az ünnepi alkalomra Magyarországról, Erdélyből, valamint Norvégiából, illetve Németországból is érkeztek résztvevők.

Köszönjük szépen Drenkó Zoltán atya és a felvidéki testvérek vendégszeretetét! Kívánjuk, hogy a Jó Pásztor-kápolna a benne végzett szolgálat által, Isten áldásával az Evangélium ügyének erős bástyája legyen Rozsnyón és környékén.

Balról jobbra: Michael Maier OPR apát, Dr. Roald Nikolai Flemestad püspök, Dr. Drenkó Zoltán atya

Húsvéti lelkigyakorlat

Közösségünk 2023-as tavaszi lelkigyakorlatát a múlt hétvégén (április 15-16.) tartottuk Szombathelyen, a Martineum Felnőttképző Akadémián. A korábbi egy napos alkalmak után most két tartalmas napot tölthettek együtt a résztvevők, akik Magyarország és a Felvidékről számos pontjáról érkeztek.

“Úton, útfélen.” Ezt a mottót választották a lelkigyakorlat szervezői, ennek jegyében tartott előadást a Lerinumi Szent Vince Ókatolikus Lelkészség (Budapest/Rozsnyó/Szombathely) mindhárom lelkipásztora, dr. Drenkó Zoltán, Kováts Péter és Széles Tamás Elréd OPR atya. Közös zsolozsmával és vasárnapi szentmisével is dicsőítették Istent és élték meg a testvéri közösséget a lelkigyakorlatozók. A mise celebránsa Tamás atya volt, az igehirdetői szolgálatot Péter atya végezte. Zoltán atya moderálásával lelki “morzsaszedés” keretében együtt foglalták össze az előadások, illetve a két nap üzeneteit a résztvevők. A kötetlen beszélgetések és közös étkezések szintén fontos részei voltak az együttlétnek.

1 / 5 oldal

Köszönjük WordPress & A sablon szerzője: Anders Norén