Adatkezelési tájékoztató

 1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy részletes információkkal szolgáljon az Ön számára a Magyar Ókatolikus Misszió Vallási Egyesület (székhely: 1025 Budapest, Vérhalom u. 42.; adószám: 18334708-1-41; nyilvántartási sorszám: 01-02-0014891; a továbbiakban: „Magyar Ókatolikus Misszió”) www.okatolikus.hu webcímen elérhető szolgáltatásaival összefüggő adatkezelési gyakorlatáról.

A Magyar Ókatolikus Misszió.-nál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Magyar Ókatolikus Misszió bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja. A Magyar Ókatolikus Misszió az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön személyes adatait.

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a jelen Tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen. A személyes adatok megadása önkéntes, azonban bizonyos adatok megadásra (regisztráció) nélkül a szolgáltatásaink egy részét Ön nem tudja igénybe venni. Honlapunkat természetesen tudja böngészni regisztráció nélkül is.

 1. Kik vagyunk?

Adatkezelő neve: Magyar Ókatolikus Misszió Vallási Egyesület

Székhelye: 1025 Budapest, Vérhalom u. 42.

nyilvántartási sorszám: 01-02-0014891

GDPR felelős: Széles Tamás

e-mail: okatolikus@gmail.com

telefonszám: 06 20 264 3635

 1. Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?

A Tájékoztató hatálya kiterjed az okatolikus.hu oldalt látogató és azon valamely szolgáltatást igénybe vevő felhasználók személyes adatainak kezelésére (a továbbiakban: „Ön”).

 1. Mit jelentenek az egyes fogalmak, melyek a legfontosabb alapelvek?

  • Legfontosabb fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben a Magyar Ókatolikus Misszió) nevében személyes adatokat kezel;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben a Magyar Ókatolikus Misszió);

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (pl. a honlapon létrehozott fiókhoz történt jogosulatlan hozzáférés);

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

„érintett”: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • Magyar Ókatolikus Misszió adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek

A Magyar Ókatolikus Misszió, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);

 • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és a Magyar Ókatolikus Misszió minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 1. Milyen célból és hogyan kezeljük személyes adatait?

 • Kapcsolatfelvételi űrlap

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön az okatolikus.hu oldalon információkéréssel kapcsolatban vagy egyéb kapcsolatfelvétel céljából kitölti a kapcsolatfelvételi űrlapot, úgy az ott megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása céljából kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: Az érdeklődés megválaszolását követő 5 év.

Adattovábbítás: Jelenleg nem történik adattovábbítás

 1. Személyes adatainak továbbítása

A látogatóink által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat előzetes hozzájárulás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk át, illetve nem továbbítjuk harmadik személy számára.

 1. Végzünk-e automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást?

A Magyar Ókatolikus Misszió az Ön személyes adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

 1. Milyen cookie-kat használunk?

Az okatolikus.hu cookie-kat használ. Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az azok által gyűjtött adatokról, a cookie élettartamáról a Cookie tájékoztatónkban olvashat bővebben.

 1. Milyen jogok állnak az Ön rendelkezésére?

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Magyar Ókatolikus Misszió. által kezelt személyes adatai tekintetében

 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;

 2. a személyes adatok helyesbítését kérje;

 3. a személyes adatok törlését kérje;

 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

 5. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;

 6. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti ‎6 pont);

 7. amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Magyar Ókatolikus Misszió indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Magyar Ókatolikus Misszió nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatás nyújt az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Magyar Ókatolikus Misszió válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Magyar Ókatolikus Misszió minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 • Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy Magyar Ókatolikus Misszió visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő információkra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Magyar Ókatolikus Misszió közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 • Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Magyar Ókatolikus Misszió indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Magyar Ókatolikus Misszió indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;

 2. ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 3. Ön a GDPR 21. cikke szerint tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 4. ha a személyes adatokat a Magyar Ókatolikus Misszió jogellenesen kezelte;

 5. ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

A személyes adatot a Magyar Ókatolikus Misszió nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Magyar Ókatolikus Misszió korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Magyar Ókatolikus Misszió ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 3. a Magyar Ókatolikus Missziónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Magyar Ókatolikus Misszió előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

 • A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Magyar Ókatolikus Misszió jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Magyar Ókatolikus Misszió a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat a Magyar Ókatolikus Misszió közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 1. az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

 2. az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

 3. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

Amennyiben Ön nem ért egyet a Magyar Ókatolikus Misszió válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bármely egyéb a GDPR szerinti felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat.

10. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

A Magyar Ókatolikus Misszió megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Magyar Ókatolikus Misszió a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Magyar Ókatolikus Misszió a mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.